Algemene voorwaarden

Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden webshop Pluggerz Comfoor B.V.

Artikel 1. Definities

1.1 Daar waar in deze voorwaarden wordt gesproken van “Pluggerz” wordt bedoeld de besloten  vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Comfoor B.V., zijnde de rechtspersoon die de bestelling voor het leveren van zaken en/of verrichten van diensten heeft aanvaard.

1.2 Daar waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van “koper”, daaronder begrepen “eenieder met wie Pluggerz een overeenkomst aangaat of wil aangaan of aan of voor wie Pluggerz aanbieding doet”, wordt bedoeld de natuurlijke persoon (“consument”) of rechtspersoon die bij Pluggerz een bestelling doet tot het leveren van zaken en/of verrichten van diensten.

1.3 Daar waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van een “bestelling” wordt verstaan het verzoek van koper aan Pluggerz tegen betaling zaken te leveren en/of diensten te verrichten.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen zoals aanbiedingen, offertes, leveranties, te verrichten diensten, overeenkomsten en prestaties en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand zijdens Pluggerz, waarbij Pluggerz betrokken is alsmede op alle opvolgende overeenkomsten waarbij Pluggerz betrokken is.

2.2 Door het bezoeken van de webshop van Pluggerz, gaat de koper akkoord met deze voorwaarden. Bij de bestelling dienen deze algemene voorwaarden expliciet te worden geaccepteerd door het aanvinken van de daarvoor bestemde checkbox.

2.3 Afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts rechtsgeldig indien zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Pluggerz zijn overeengekomen.

2.4 In geval van strijdigheid tussen de Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden en vertalingen daarvan, prevaleert steeds de Nederlandse tekst.

 

Artikel 3. Aanbiedingen / overeenkomsten

3.1 Alle aanbiedingen, offertes en andere uitingen gedaan door Pluggerz zijn altijd vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld of overeengekomen. Het aanbod op de website, shop.pluggerz.com, is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Pluggerz spant zich ervoor in ervoor te zorgen dat de gegevens volledig en juist zijn. Kennelijke fouten en/of verschrijvingen in afbeeldingen, tekeningen, beschrijvingen, maat- en gewichtsopgaven, prijzen of andere indicaties welke Pluggerz vermeldt op de website binden Pluggerz niet. Afwijkingen en/of wijzigingen van welke aard en omvang dan ook worden door Pluggerz uitdrukkelijk voorbehouden.

3.2 Een overeenkomst komt eerst tot stand nadat Pluggerz de bestelling van de koper per e-mail heeft bevestigd, dan wel een aanvang heeft genomen met de uitvoering van de overeenkomst.

3.3 Eventuele later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, alsmede mondelinge afspraken en/of toezeggingen voor of namens Pluggerz gedaan binden haar slechts indien deze door haar schriftelijk zijn bevestigd.

3.4 Bij verschil tussen de - door de koper beoogde - bestelling en de schriftelijke bevestiging van Pluggerz is de koper aan de schriftelijke bevestiging van Pluggerz gebonden, tenzij de koper binnen 1 dag na datum van de bevestiging Pluggerz bericht dat de bevestiging van Pluggerz niet in overeenstemming is met de bestelling en de koper bewijst dat zulks voor Pluggerz kenbaar was.

3.5 De administratie van Pluggerz geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de tussen Pluggerz enerzijds en de koper anderzijds tot stand gekomen overeenkomst.

3.6 Pluggerz behoudt zich te allen tijde het recht voor om zonder opgave van reden een geplaatste bestelling te weigeren c.q. ongedaan te maken. Pluggerz zal de koper zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen van de betreffende weigering c.q. ongedaanmaking. Indien Pluggerz besluit om een geplaatste bestelling te weigeren c.q. ongedaan te maken, is Pluggerz op geen enkele wijze gehouden om enige schadevergoeding aan de koper te voldoen.

3.7 Pluggerz is pas gehouden om aan - de voorbereiding van - haar verplichtingen uit de overeenkomst te beginnen c.q. te voldoen, nadat Pluggerz alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens van de koper heeft ontvangen.

 

Artikel 4. Aflevering

4.1 Alle levertijden zijn vrijblijvend en nimmer fataal, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Pluggerz spant zich ervoor in de aangegeven levertijd zo nauwkeurig mogelijk na te komen. Indien de levering vertraagd is of de bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden geleverd, zal Pluggerz de koper daarvan zo spoedig mogelijk nadat zij daarmee bekend is geworden melding geven. De enkele overschrijding van een genoemde (leverings)termijn brengt Pluggerz niet in verzuim en geeft de koper geen recht op schadevergoeding, opzegging of ontbinding van de overeenkomst, of niet-nakoming van enige verplichting jegens Pluggerz.

4.2 De leveringstermijn vangt eerst aan wanneer de overeenkomst tot stand is gekomen, alle voor de uitvoering noodzakelijke gegevens in het bezit van Pluggerz zijn en de koper ook overigens aan zijn (betalings)verplichtingen tot dat moment heeft voldaan.

4.3 Aflevering wordt geacht te hebben plaatsgevonden op het moment dat de bestelling op het door koper opgegeven adres ter beschikking van de koper wordt gesteld. Aflevering geschiedt franco huis, tenzij anders is overeengekomen. Levering franco huis betekent nimmer meer dan dat de verzending voor rekening van Pluggerz is tot aan aflevering op het door de koper opgegeven adres.

4.4 Als datum van aflevering wordt aangemerkt de dag van bezorging van de zaken.

4.5 Ingeval de koper de levering die wel aan de gestelde eisen voldoet niet aanvaardt, heeft Pluggerz het recht de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden en heeft Pluggerz recht op vergoeding van de schade van Pluggerz die in ieder geval minimaal gelijk is aan de prijs inclusief BTW die de koper aan Pluggerz voor het bestelde diende te betalen.

4.6 Het risico van de gekochte zaken gaat op het moment van aflevering over.

4.7 Pluggerz is gerechtigd bestellingen in gedeelten te leveren en te factureren. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 5. Herroepingsrecht / recht van retour

5.1 De koper heeft de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen na de aflevering.

5.2 In het geval van een retourzending dient de koper het product vergezeld met een retourbon te retourneren aan Pluggerz, Vlijtstraat 60-01, 7005 BN Doetinchem.

5.3 Retourzenden geschiedt voor rekening en risico van de koper. Het is aan koper te bewijzen dat de zending retour is aangeboden, bijvoorbeeld middels een traceercode van het postagentschap.

5.4 Indien een product bij aflevering defect, beschadigd of incompleet is geleverd, geschiedt de retourzending voor rekening en risico van Pluggerz.

5.5 Het product dient in de originele staat, zonder sporen van gebruik en zonder beschadigingen en in de originele, onbeschadigde verpakking van Pluggerz te worden retourgezonden.

5.6 Een retourgezonden product dat niet voldoet aan de in lid 5 van dit artikel opgenomen voorwaarden, wordt niet geaccepteerd.

5.7 Het door de koper betaalde bedrag voor de geretourneerde bestelling zal bij acceptatie van de retourzending zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 dagen worden terugbetaald aan de koper.

5.8 Bulkbestellingen kunnen niet worden geretourneerd. Van een bulkbestelling is sprake indien de koper vijf of meer zaken ineens afneemt.

 

Artikel 6. Onderzoeksplicht en reclames

6.1 De koper is gehouden het geleverde onmiddellijk bij aflevering te (doen) controleren op zichtbare gebreken. Daarbij behoort de koper te onderzoeken of de kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Geconstateerde gebreken, tekortkomingen en/of onvolledigheden dienen duidelijk te worden vermeld op het bij ontvangst te tekenen (vervoers)document. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijk omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Pluggerz in staat is adequaat te reageren.

6.2 Eventuele reclames ten aanzien van uiterlijk niet-waarneembare gebreken dienen door de koper op straffe van verlies van rechten binnen bekwame tijd en in ieder geval binnen acht dagen nadat de grond voor het uitoefenen van reclame ontdekt of redelijkerwijs ontdekt had kunnen zijn, schriftelijk en duidelijk omschreven bij Pluggerz te worden ingediend. Indien de koper reclameert, moet hij de zaken in onveranderde staat laten en gedurende een door Pluggerz aan te geven termijn ter beschikking houden van Pluggerz totdat Pluggerz de klachten heeft kunnen onderzoeken. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt of Pluggerz ondanks haar verzoek daartoe niet in de gelegenheid is gesteld de klacht te onderzoeken, dan komt de koper geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

6.3 Ten aanzien van uiterlijk waarneembare gebreken van de door Pluggerz afgeleverde zaken, is na feitelijke aflevering geen reclame meer mogelijk, behoudens door de koper te leveren tegenbewijs.

6.4 Indien de koper een product in een beschadigde verpakking ontvangt, dient de koper deze verpakking niet te openen en terstond de klantenservice van Pluggerz hierover in te lichten. Wordt de verpakking desalniettemin geopend, dan ontslaat dit Pluggerz van elke aansprakelijkheid (inclusief mogelijke garantieaanspraken) wegens non-conformiteit van de door Pluggerz geleverde producten.

6.5 Wanneer de van Pluggerz afkomstige goederen worden gebruikt voor een doel waarvoor het naar normaal gebruik niet bestemd is, worden de klachten niet in behandeling genomen.

6.6 De betalingsverplichting van de koper worden niet opgeschort door het (tijdig) reclameren door de koper. Daarnaast blijft hij in dat geval gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken.

6.7 Ingeval van tijdige en gegronde reclame terzake van een materieel kwaliteitsgebrek zal Pluggerz, naar eigen keuze, een vervangend product leveren of een vergoeding van de mindere waarde aan de koper voldoen.

6.8 Retourzendingen zijn slechts toegestaan indien Pluggerz daartoe zijn uitdrukkelijke voorafgaande toestemming heeft verleend. Tenzij anders overeengekomen geschieden retourzendingen en onderzoek voor rekening en risico van koper. Indien de klacht door Pluggerz gegrond wordt bevonden, zullen de kosten van de retourzending door Pluggerz aan de koper worden vergoed.

6.9 Eventuele klachten van koper naar aanleiding van de door Pluggerz geleverde zaken dienen schriftelijk gemeld te worden aan Pluggerz, waarna de klacht zal worden afgehandeld binnen een redelijke termijn. De klantenservice van Pluggerz is te bereiken via:

Pluggerz

Vlijtstraat 60-01

7005 BN Doetinchem

Tel.: 0314 - 39 98 98 

e-mail: [email protected]

 

Artikel 7. Eigendomsovergang en eigendomsvoorbehoud

7.1 Behoudens het gestelde in lid 2 van dit artikel, zal de eigendom van de zaken op de koper overgaan op het tijdstip van levering.

7.2 Pluggerz behoudt zich de eigendom voor van alle door haar aan de koper geleverde zaken totdat de koopprijs voor al deze zaken geheel is voldaan. Indien Pluggerz in het kader van deze overeenkomst ten behoeve van de koper door de koper te vergoeden werkzaamheden verricht, geldt de voorbehouden eigendom voornoemd totdat de koper ook deze vorderingen van Pluggerz geheel heeft voldaan. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor de vorderingen, die Pluggerz tegen de koper mocht verkrijgen wegens tekortschieten van de koper in één of meer van zijn verplichtingen uit de hiervoor bedoelde overeenkomst jegens Pluggerz.

7.3 Indien de koper in de nakoming van zijn betalingsverplichting jegens Pluggerz tekortschiet of Pluggerz goede grond heeft te vrezen dat hij in die verplichtingen zal tekortschieten, is Pluggerz gerechtigd om zonder enige ingebrekestelling jegens de koper, de onder eigendomsvoorbehoud (af)geleverde zaken terug te nemen. Een dergelijke terugname geldt als ontbinding van de met de koper gesloten overeenkomst. De koper zal Pluggerz te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn/haar terreinen en/of gebouwen ter inspectie van de zaken en/of ter uitvoering van onze rechten. Alle kosten in verband met het terughalen van de zaken zijn voor rekening van de koper.

7.4 Koper is gedurende de tijd dat het geleverde in zijn feitelijke macht is en de eigendom nog niet is overgegaan, verplicht het afgeleverde met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Pluggerz te bewaren en te onderhouden.

 

Artikel 8. Facturering en betaling

8.1 Betaling dient te geschieden op de door Pluggerz aangegeven wijze en binnen de door Pluggerz aangegeven termijn.

8.2 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de koper vanaf de dag van het verzuim een vertragingsrente verschuldigd van 10% per maand over het niet betaalde bedrag van de betreffende bestelling, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend.

8.3 Ongeacht andersluidende wettelijke regelingen komen alle gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten volledig voor rekening van koper. Buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 15% van het, met inbegrip van voornoemde rente, door koper verschuldigde bedragen, zulks met een minimum van € 500,-.

8.4 Voor de koper die natuurlijk persoon is of daaraan gelijk wordt gesteld en die niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, geldt in uitzondering op het in lid 2 en 3 van dit artikel bepaalde dat hij, nadat Pluggerz schriftelijk na het verstrijken van de betalingstermijn incasso heeft aangezegd: (i) de wettelijke rente te vermeerderen met 2% over de prijs van de bestelling inclusief BTW verschuldigd is; en (ii) de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd is, die worden berekend conform de staffel buitengerechtelijke incassokosten (BIK), met een minimum van € 40,00.

8.5 Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op. Het is de koper niet toegestaan om eigen vorderingen op Pluggerz met de door Pluggerz in rekening gebrachte bedragen te verrekenen.

 

Artikel 9. Overmacht

9.1 Pluggerz is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de koper indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht, een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens de wet, overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

9.2 Overmacht in deze algemene voorwaarden betreft in ieder geval, maar is niet beperkt tot, elke van de wil van Pluggerz onafhankelijke omstandigheid die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert, alsmede (voor zover daaronder niet reeds begrepen) oorlog, oorlogsgevaar, oproer, terrorisme, natuurrampen, overheidsmaatregelen, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, transportmoeilijkheden, brand en/of andere ernstige storingen in het bedrijf van Pluggerz of diens leveranciers

9.3 Pluggerz heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Pluggerz haar verbintenis had moeten nakomen.

9.4 Pluggerz heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Pluggerz gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

9.5 Indien Pluggerz bij het intreden van de overmacht al of gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

Artikel 10. Privacy

10.1 Alle persoonsgegevens die de koper in het kader van de bestelling aan Pluggerz verstrekt, worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de bestelling en zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij dit nodig is voor de afhandeling van klachten of service.

 

Artikel 11. Garanties

11.1 Op de door Pluggerz verkochte en geleverde producten zijn uitsluitend de betreffende fabrieksgarantievoorwaarden van toepassing.

11.2 Pluggerz is uit hoofde van de garantie slechts aansprakelijk voor gebreken, waarvan de koper bewijst dat zij binnen de garantieduur zijn ontstaan, uitsluitend of overwegend als direct gevolg van de onduidelijkheid van materiaal, fabricage of uitvoering.

11.3 Pluggerz is uit hoofde van de garantie slechts gehouden het ondeugdelijke product – zulks naar keuze van Pluggerz – te vervangen, herstellen dan wel vergoeding van de mindere waarde aan de koper. Vervanging strekt niet verder dan een kosteloos en franco toezenden van een nieuwe zaak.

11.4 Niettegenstaande vervanging of herstelling blijft de oorspronkelijke garantieduur op het vervangen of herstelde product gehandhaafd.

11.5 Geen aanspraak op enigerlei garantie bestaat indien de door Pluggerz geleverde producten door de koper c.q. een derde niet in overeenstemming met de handleiding of instructies van Pluggerz of de fabrikant of overigens onjuist of onoordeelkundig is gebruikt, onvoldoende is onderhouden of indien er sprake is van slijtage of beschadiging.

11.6 De aanspraak op garantie vervalt voorts indien de koper niet onverwijld na het constateren van de ondeugdelijkheid Pluggerz daarvan in kennis stelt en niet onmiddellijk, in ieder geval binnen acht dagen nadat bij Pluggerz is gereclameerd, in staat stelt het defect te constateren en te verhelpen.

11.7 Eveneens is Pluggerz van haar verplichtingen ontheven, zodra buiten toestemming van Pluggerz door wie dan ook aan het geleverde veranderingen worden aangebracht of bewerkingen of reparaties worden verricht.

11.8 Eventueel door Pluggerz te verrichten herstel of vervanging vindt plaats bij Pluggerz ter plaatse. Transport van het te herstellen of te vervangen product van en naar Pluggerz is immer voor rekening en risico van koper.

11.9 Het beweerdelijk niet nakomen door Pluggerz van haar garantieverplichtingen ontslaat de wederpartij niet van de verplichtingen die voor hem voortvloeien uit enige met Pluggerz gesloten overeenkomst.

11.10 Indien de koper niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de met Pluggerz gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, is Pluggerz met betrekking tot geen dezer overeenkomsten tot enige garantie – hoe ook genaamd – gehouden.

 

Artikel 12. Aansprakelijkheid en vrijwaring

12.1 Behoudens de garantieverplichting van Pluggerz uit hoofde van artikel 11, is Pluggerz niet aansprakelijk voor enigerlei, directe of indirecte materiële of immateriële schade hoe ook genaamd, die de koper of een derde lijdt in verband met of voortvloeide uit met Pluggerz aangegane overeenkomst, fout, tekortkoming of verzuim van Pluggerz, een door Pluggerz gedaan beroep op overmacht of een door Pluggerz geleverde of herstelde c.q. bewerkte zaak of verleende dienst of door welke (andere) oorzaak dan ook, tenzij:

- Pluggerz ter zake schadeverzekerd is en die verzekering tot uitkering overgaat. In dat geval is de aansprakelijkheid in totaliteit steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder die verzekering wordt uitbetaald;

- de koper of de betreffende derde aantoont dat de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Pluggerz.

12.2 Voor zover in rechte mocht komen vast te staan dar de in de lid 1 omschreven beperking van aansprakelijkheid niet in stand kan blijven, geldt dat het door Pluggerz te betalen bedrag terzake van schadevergoeding – inclusief boetes – nooit hoger zal (kunnen) zijn dat het bedrag dat de koper uit hoofde van de betreffende bestelling waaruit de schadeaanspraak voortvloeit, exclusief BTW aan Pluggerz heeft betaald c.q. verschuldigd is. In alle gevallen blijft echter gelden dat Pluggerz nimmer aansprakelijk is voor indirecte schade en gevolgschade waaronder begrepen gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

12.3 Pluggerz is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Pluggerz is uitgegaan van door koper verstrekte onjuist en/of onvolledige gegevens, tenzij die onjuistheid of onvolledigheid voor hem kenbaar was of behoorde te zijn.

12.4 In alle gevallen waarin Pluggerz een beroep op het in dit artikel bepaalde toekomt, kunnen eventuele aangesproken werknemer(s) eveneens een beroep daarop doen, als was het in dit artikel bepaalde door de betrokken werknemer(s) bedongen.

12.5 Het recht van de koper op schadevergoeding vermindert niet diens verplichtingen te betalen conform de overeenkomst.

 

Artikel 13. Ontbinding en opschorting

13.1 Pluggerz is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk ontbinden of de uitvoering op te schorten - zonder tot enige schadevergoeding jegens de koper gehouden te zijn en onverminderd het recht van Pluggerz schadevergoeding van de koper te vorderen - ingeval de koper in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surséance van betaling aanvraagt, een verzoek van de koper (natuurlijk persoon) tot het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling door de rechtbank wordt ingewilligd, de koper door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest alsmede ingeval de koper één of meer van zijn verplichtingen, ongeacht of deze uit een overeenkomst dan wel uit de wet voortvloeien, niet nakomt.

13.2 In de gevallen genoemd in lid 1 is het door de koper aan Pluggerz verschuldigde, schadevergoeding daaronder begrepen, terstond en ten volle opeisbaar, zonder dat Pluggerz tot schadevergoeding of garantie gehouden is. De koper verbeurt ten behoeve van Pluggerz een zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst terstond opeisbare boete van 15% van de overeengekomen som.

13.3 Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing indien de koper, na daartoe schriftelijk te zijn uitgenodigd, niet binnen zeven werkdagen naar het oordeel van Pluggerz passende zekerheid heeft gesteld. Alle kosten in verband met het stellen van zekerheid zijn voor rekening van de koper.

 

Artikel 14. Conversie en bepalingen die van kracht blijven

14.1 Indien enige bepaling van deze voorwaarden onverbindend zou zijn, blijven de overige bepalingen niettemin van kracht. Bovendien dient een zodanig niet werkzaam beding te worden omgezet in een beding met zoveel mogelijk dezelfde strekking, dat wel werkzaam is. Na het eindigen van de overeenkomst, ongeacht de oorzaak daarvan, blijven die bepalingen van kracht, die daarvoor naar hun aard bestemd zijn.

 

Artikel 15. Ondergeschikten

15.1 In alle gevallen, waarin Pluggerz een beroep kan doen op enige voorwaarde in deze algemene voorwaarden kunnen ook aan Pluggerz ondergeschikten, waaronder te begrijpen werknemers, danwel derden, welke in opdracht van Pluggerz werken, daarop beroep doen.

 

Artikel 16. Geschilbeslechting, toepasselijk recht

16.1 Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één der partijen als zodanig beschouwd worden, voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard zullen naar de uitsluitende keuze van Pluggerz worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Gelderland, zittingsplaats Zutphen.

16.2 Op alle rechtsverhoudingen tussen Pluggerz en de koper is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 1980 (Weens Koopverdrag) is uitdrukkelijk uitgesloten.